O projekte

Itinerár pre jednoduchý inkluzívny prístup k vzdelávaniu v digitálnom prostredí

Easy Digital Access+ je európsky projekt malého partnerstva v oblasti vzdelávania dospelých realizovaný v rámci programu Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí jednoduchý prístup k digitálnym znalostiam, čo podporí ich výkonnosť a účasť na vzdelávaní v digitálnom prostredí s cieľom zlepšiť ich sociálnu a ekonomickú situáciu.

"Tieto informácie nie sú pre vás!!! Sú pre vašich priateľov, príbuzných, rodičov alebo starých rodičov, ktorí tieto webstránky nečítajú alebo nemajú prístup k technologickým znalostiam. Pomôžte im preklenúť digitálnu priepasť!!! Pomôžte nám, pomôžte im!!!"
Alvaro Torres, ADESOS
Koordinátor projektu

Partneri projektu

Hlavné ciele

  • Vypracovať vzdelávací plán a navrhnúť postupy zvyšovania kvalifikácie v digitálnej oblasti s príslušným obsahom a protokolmi o vývoji, realizácií a kontrole
  • Uľahčiť prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnej komunikácie s verejnou správou, vďaka čomu budú môcť  ľudia z cieľových skupín efektívnejšie využívať rôzne formy podpory na zlepšenie svojej situácie v oblasti sociálneho začlenenia
  • Otestovať vzdelávací itinerár v rôznych krajinách konzorcia a analyzovať jeho efektivitu, s cieľom vytvoriť katalóg osvedčených postupov a najlepších dostupných techník s možnosťou ich ďalšieho prenosu
  • Umožniť prístup k online a digitálnej forme vzdelávania a zvýšenie využívania týchto foriem pre dospelých, ktorí majú nedostatok predchádzajúcich digitálnych zručností
  • Zabezpečiť rovnaké príležitosti, možnosti inklúzie a kvalitu vzdelávania pre všetkých záujemcov prostredníctvom návrhu vzdelávacích nástrojov
 
  • Vytvoriť nadnárodnú sieť zainteresovaných strán, ktorá bude slúžiť ako observatórium projektu a zabezpečí šírenie výsledkov a výmenu osvedčených postupov 

Cieľové skupiny

Dospelí s ťažkosťami s inklúziou z dôvodu ich nezamestnanosti, ekonomických problémov, veku a nedostatočných znalostí digitálneho prostredia, ktorí potrebujú:

  • Využívať elektronický prístup k podporným schémam a informáciám poskytovaným verejnou správou v dôsledku implementácie politík digitalizácie a prechodu interakcie s verejnou správou do digitálnej podoby
  • Aktualizovať svoje digitálne zručnosti a absolvovať online školenia s cieľom zlepšiť ich začlenenie v rámci trhu práce a rozšíriť ich možnosti celoživotného vzdelávania
  • Zlepšiť ich povedomie z oblasti ekologickej efektívnosti a európskeho občianstva prostredníctvom digitálnych nástrojov

Vo všeobecnosti najpočetnejšiu skupinu potenciálnych koncových príjemcov tvoria nezamestnané ženy vo veku od 30 do 60 rokov s malými alebo žiadnymi znalosťami digitálnych zariadení a/alebo digitálneho prostredia, dlhodobo nezamestnaní a dospelí vo všeobecnosti s ťažkosťami spôsobenými nedostatkom znalostí a zručností v digitálnej oblasti.